Home » polityka RODO

Polityka dot. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:  Joanna Cupiał, e-mail: biuro@realizacjestronwww.pl.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail. W przypadku przedsiębiorców, dla których wystawiane są faktury przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby firmy i numer rachunku bankowego. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
świadczenia usług;
wystawiania dokumentów handlowych;
realizacji obowiązków przewidzianych prawem;
realizacji własnych celów biznesowych,
dochodzenia roszczeń;
archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są kodeks cywilny, przepisy prawa podatkowego, prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO, dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie z Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji usługi, a po jej zakończeniu do momentu ustania przydatności; przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą:
podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Posiadane dane osobowe zabezpieczone są przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i podmioty w zakresie niezbędnym do poprawnego świadczenia usług.